Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
MaraPlan Software Oy
Ylistönmäentie 33
40500 Jyväskylä
Puh. 020 744 2650
www.maraplan.fi

Yhteyshenkilö:
Jouko Haapamäki
jouko.haapamaki@accountor.fi

2. Rekisterin nimi
MaraPlan Software Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakasviestintää varten, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi.
MaraPlan Software Oy käyttää säännöllisesti tavanomaisissa tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa sen lukuun henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

4. Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: kuten asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm. tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.

5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään. Tietoja päivitetään asiakassuhteen aikana. Päivityksen hankitaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Nimi-, osoite- ja muiden tietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin MaraPlan Software pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana yhtiön päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä.

6. Evästeiden käyttö
MaraPlan Software Oy:n. verkkopalveluissa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

7. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos rekisteröity on antanut siihen etukäteen suostumuksensa tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.
Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Accountor-konserniin kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan siirtää henkilötietolain puitteissa markkinointirekistereihin asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen suojaaminen
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin.
Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen plan.tuki@accountor.fi tai seuraavaan postiosoitteeseen:

MaraPlan Software Oy
Ylistönmäentie 33
40500 Jyväskylä